Mantror

Ashtanga öppningsmantra


oṁ

वन्दे गुरूणां चरणारविन्दे संदर्शितस्वात्मसुखावबोधे ।
vande gurūṇāṁ caraṇāravinde
sandarśita-svātma sukhāva bodhe

निःश्रेयसेजाङ्गलिकायमाणेसंसारहालाहलमोहशान्त्यै ॥
niḥśreyase jāṅgalikā yamāṇe
saṁsāra-hālāhala-moha-śāntyai ॥

आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणम् ।
ābāhu-puruṣākāraṁ
śaṅkha-cakrāsi-dhāriṇam ।

सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम् ॥
sahasra-śirasaṁ śvetaṁ
praṇamāmi patañjalim ॥


oṁ